ദിഹാദില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സാന്നിധ്യമായി 'വിഷന്‍ 2026', 'പീപ്പിള്‍സ് ഹോം' പദ്ധതികള്‍